ประธานกลุ่มสัญจรเพื่อสังคม

 
คุณอรุษ ผิวอ่ำ (ที่ปรึกษาธุรกิจ)

0946396297
ไอดีไลน์ arus2509
 
คุณพัชรี ศรีเอี่ยมกูล (ธุรกิจส่วนตัว)

0947929994
 
คุณศุภมาศ วงศ์จอม (ธุรกิจส่วนตัว)

0868850686
 
คุณสิริกร สุมาลี (ทนายความ)

0891088810
คุณจำเริญ คำนิล (อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ)
0897777147
 

 


คุณเจริญศักดิ์ เสถียรพรพรรณ (นักธุรกิจ)
0819077775
 

 


คุณวรรณา อติโรจน์วงศ์ (หัวหน้าพยาบาล)
0998244293 , 0957933788
 

 


คุณศิริพร สุ่มเมา (ธุรกิจส่วนตัว)
0624429366
 
คุณณัฏรักษ์ พลพุทธา (ธุรกิจส่วนตัว)
0890103104
 
คุณไกรวัลย์ เทียมจิตร (ธุรกิจส่วนตัว)
0989936164
คุณทายวุฒิ ธันยาการย์ (ธุรกิจส่วนตัว)