แนวความคิดและอุดมการณ์

กลุ่มสัญจรเพื่อสังคม
 

ในหลวงของเราเป็นแบบอย่าง
   ในใจคิดเสมอว่า ในหลวงของเราท่านเป็นตัวอย่างทำทุกอย่างเพื่อประชาชนของท่านโดยไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย จึงทำให้คิดว่าเราควรเดินตามแนวทางของพระองค์ท่าน โดยช่วยกันทำความดี และช่วยเหลือสังคมเท่าที่ตัวเราสามารถทำได้ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

จุดเริ่มต้น
   คุณอรุษ ผิวอ่ำ เป็นคนหนึ่งที่มาจากชนบท ชีวิตเมื่อวัยเด็กต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตจนปัจจุบันเริ่มพอกินพอใช้ และภายในจิตใจคุณอรุษ คิดเสมอว่า วันหนึ่งจะต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปร่วมทำความดีกับกลุ่มนักศึกษา โดยกลุ่มนักศึกษาได้ขอความช่วยเหลือคุณอรุษ เรื่องขอใช้รถกระบะขนของไปแจกเด็กๆต่างจังหวัด ทำให้คุณอรุษเห็นกิจกรรมดีๆจากน้องๆนักศึกษา จึงเกิดแนวคิดที่จะทำกิจกรรมทำความดีต่อสังคม
 

คิดและวางแผน
   สิ่งแรกเลยคิดว่าจะเริ่มไปทำดีที่ไหน และกับใคร เมื่อมาวิเคราะห์ดูแล้ว ฐานสังคมที่สำคัญคือเยาวชน เพราะหากกลุ่มเยาวชนไม่ได้รับแนวคิดและตัวอย่างที่ดี วันข้างหน้าอาจทำให้สังคมแย่มากกว่าเดิม แท้จริงแล้วปัจจุบันสังคมก็มีปัญหามากมาย  เพราะเกิดจากสังคมปัจจุบันทุกๆคนมีเวลาให้กัน้อยลง แบ่งปันกันน้อยลง ต่างคนต่างก็ดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวอยู่รอด  เพราะด้วยปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป จึงเกิดช่องว่างทางสังคมเกิดความเหินห่างต่อกันมากขึ้น ขาดเมตตา ขาดการแบ่งปัน ขาดความเอื้อเฟื้อ นี่จึงเป็นรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา   เราจึงคิดว่ากลุ่มเยาวชนน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ควรไส่ใจ และให้ความสำคัญ

ลงมือทำทันที
   เมื่อได้ไอเดียและแนวคิดจากกลุ่มนักศึกษา ก็ได้ตัดสินใจรวบรวมเพื่อนๆญาติพี่น้อง คนรู้จัก มาร่วมกันจัดหาปัจจัยต่างๆเพื่อไปมอบให้กับเยาวชน พร้อมกับกำหนดกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมกับสถานการณ์เวลาและความพร้อมของตัวเรา  เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้มาร่วมในกิจกรรมนี้มากขึ้นและหลายๆคนก็ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งปัจจุบันและอนาคต
 

ผลที่คาดว่าจะได้จากการทำกิจกรรมนี้
1. เพื่อให้เด็กๆมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมโดยรวมและพร้อมที่จะเสียสละเป็นพลเมืองดีต่อสังคมต่อไป
2. สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมและประชาชนในท้องถิ่นทำให้ทุกคนรู้จักการแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อกัน โดยการแสดงน้ำใจต่อกัน
3. พัฒนาศักยภาพของบุคคลผู้ที่ร่วมกิจกรรมให้มีลักษณะการเป็นผู้ให้และเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำรวมทั้งกล้าแสดงความคิดเห็นต่อสังคมที่ถูกต้อง
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศชาติ

ลักษณะของกิจกรรม
1. ประเภทให้ความช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์
2. ประเภทกิจกรรมและนันทนาการต่างๆ

อนาคตข้างหน้า
   สมาชิกภายในกลุ่มสัญจรฯมีความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆ ไม่กำหนดว่าวันไหนจะหยุดทำกิจกรรม  หากยังสามารถทำได้จะตั้งใจทำต่อไป และได้มีการถ่ายทอดแนวคิดนี้สู่ลูกหลานของสมาชิกให้สานต่อแนวคิดและอุดมการณ์ในการทำประโยชน์ทำดีต่อสังคมต่อๆไป