โรงเรียนบ้านเขาตะแคง ครั้งที่ 1

786 Views
โรงเรียนบ้านเขาตะแคง ครั้งที่ 1
กลุ่มสัญจรเพื่อสังคม ร่วมกับ กลุ่มFriendZone FriendShip bkk 90
ได้เดินทางไปมอบสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตะแคง ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2562

รายชื่อ กลุ่มFriendZone FriendShip bkk 90  
1.นายสัญชัย แซ่อึ้ง
2.นางหยาดพิรุณ  แซ่อึ้ง
3.นางณัฐกฤตา เนียมศิริ
4.นายสราวุธ  มะนาวหวาน
5.น.ส.สุพัตรา วรรณศิริ
6.นายคาร์โรล เอามาแซน
7.น.ส.กุลธิดา เล็กสุคนธ์
8.น.ส.วิภัฏฐ์สิริ ฤกษ์พิชัยสุทธิ์
9.นายวรปรัชญ์ ฤกษ์พิชัยสุทธิ์
10. นางสาวอารีรัตน์ ธำรงวัฒนเลิศ และครอบครัว
11. นายสุพล แซ่อึ้ง นางสาวชนิสา วัฒนมงคลสิริและครอบครัว
12. ทิพย์สุดา.  เมืองแก้วฟ้า
13. เพชรไพลิน. เพชรเจริญ
14. วีรยา. ปล้องเงิน
15. สมศักดิ์. แสงซื่อ. และ ครอบครัว
16. ทิพย์มณี.  เรืองน้อย
17.น.ส จีรพร รักษาชนม์
18.นาย เอกสิทธิ์ อุกฤษฎ์เจิดหาญ

ตัวแทนกลุ่มสัญจรเพื่อสังคม
1.คุณพัชรี ศรีเอี่ยมกูล
2.คุณศิริพร  สุ่มเมา
3.คุณไกรวัลย์ เทียมจิตร